OBSERVEREN, REGISTREREN EN DOORVERWIJZEN
Bij zorgen over het welbevinden en de ontwikkeling van een kind, zullen wij gericht gaan observeren. Wij maken hiervoor gebruik van het gedegen observatie instrument KIJK! Deze zorgen worden door ons altijd met ouders besproken zodat er samen gekeken kan worden wat een kind nodig heeft aan begeleiding. Wij maken een plan hoe wij onze aanpak en werkwijze binnen de opvang passend kunnen maken zodat wij het kind op de juiste wijze kunnen begeleiden.

Wanneer blijkt dat de begeleiding vanuit onze opvang onvoldoende is om het kind te geven wat het nodig heeft, zullen wij ouders doorverwijzen naar een passende instantie.

Als de Nannies een vermoeden hebben van huiselijk geweld, verwaarlozing of misbruik, zijn zij verplicht de stappen te volgen van het Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang. Hierbij wordt de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling gehanteerd. De meldcode inclusief afwegingskader, de meldplicht en hoe om te gaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Versie juni 2018.