OUDERCOMMISSIE
De oudercommissie heeft een adviserende, signalerende en stimulerende taak. De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen door invloed uit te oefenen op het beleid. De oudercommissie formuleert adviezen maar signaleert ook knelpunten. De oudercommissie heeft adviesrecht over de volgende onderwerpen:
1. Wijze van uitvoering van het kwaliteitsbeleid (w.o. aantal Nannies, groepsgrootte, opleidingseisen Nannies en inzetbaarheid Nannies in opleiding, verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden.)
2. Voedingsaangelegenheden, algemeen beleid op gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne.
3. Openingstijden.
4. Beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten.
5. Vaststelling of wijziging klachtenregeling en aanwijzen leden klachtencommissie.
6. Wijziging van de prijs van kinderopvang.
Er wordt regelmatig vergaderd, de commissie bepaalt zelf hoe vaak ze bijeenkomt. Elke (stam)groep zal vertegenwoordigd worden door enkele ouders. Uit deze ouders zal uiteindelijk een voorzitter en een secretaris benoemd worden.

Mocht u lid willen worden van de oudercommissie of een vraag hebben naar aanleiding van deze informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met de locatiemanager.
Zolang wij nog geen oudercommissie samengesteld hebben, zullen wij de inspraak van ouders regelen via ‘alternatieve ouderraadpleging’. Wij zullen ouders regelmatig advies vragen op de punten waarop de oudercommissie adviesrecht heeft middels onze nieuwsbrieven.